Entradas

Mostrando las entradas de marzo 17, 2013

padre nuestro en quechua

Imagen
Yayaicu,  Janaccpachacunapi  cacc, sutiqui muchascca cachun, Japacc cainiqui ñoccaicuman jamuchun, Munainiqui rurascca cachun, Imainam janacc pachapi Jinatacc cai pachapipas Punchaunincuna tantaicuta cunan ccohuaicu, Ccochaicutari pampachapuhuaicu, Imainam ñuccaicupas ñuccaicuman Ccuchallicucc-cunata pampachanicu jina,