20 marzo 2013

padre nuestro en quechua


Yayaicu,  Janaccpachacunapi  cacc,
sutiqui muchascca cachun,
Japacc cainiqui ñoccaicuman jamuchun,
Munainiqui rurascca cachun,
Imainam janacc pachapi
Jinatacc cai pachapipas
Punchaunincuna tantaicuta cunan ccohuaicu,
Ccochaicutari pampachapuhuaicu,
Imainam ñuccaicupas ñuccaicuman
Ccuchallicucc-cunata pampachanicu jina,
Amatacc cacharihuaicucho huateccaiman urmanaicuta,
Allinracc mana allinmanta ccespichihuaicu.
Jinatacc cachun.